Červenec 2018

Chuchelský aerobik - slovo má zastupitel, předseda kontrolního výboru, Robert Pořízek

Včera v 23:36 MISTŘI SVĚTA
Zastupitel Robert Pořízek rozšiřuje svá slova, která pronesl na posledním zasedání zastupitelstva

Tak hlavně, nemám nic proti Aerobiku Praha nebo paní Buriš! Jen ze snažím více jak 4 roky upozorňovat na nevýhodnou smlouvu, kterou paní Buriš odsouhlasilo zastupitelstvo v roce 2010 a pokouším se přesvědčit zastupitele o její úpravě tak, aby byla alespoň v rovnováze z jinými smlouvami , které procházejí výborem majetku.

Víte třeba., za kolik se pronajímala ta kůča na zastávce Kazínská, naproti vašemu domu ? Může to mít tak 5m2 a je to přes 1000 kč,- měsíc a výbor majetku navrhoval zvýšení. Nebo konečná 172, kde si ten prostor pronajímala paní Vokurková za cca 3500 měsíčně, to teď z hlavy nevím přesně.

Porovnejte si to s 254m2 za 8000 měsíčně - Aerobic Praha .
1) 2010 - paní Buriš provádí úpravu prostor … smlouvu dostává na 1 rok do 31.12.2011 Melichar
2) 10.10.2011 smlouvu dostává na 2 roky do 31.12.2013 Melichar
3) 6.6. 2013 smlouvu dostává na 5 let do 31.12.2018 Melichar
Z odůvodněním, že provedla rekonstrukci. Asi je myšlena ta v roce 2010.
K tomuto prodloužení v roce 2013 na 5 let za cenu 8000,- je zajímavé se podívat třeba na zápis z výboru majetku z roku 2013, ve kterém byl i pan starosta Melichar. -------
---text:

Vzhledem k tomu, že k vyvěšenému záměru na pronájem objektu "Křižan" (U Zahradnictví 491/12) obdržela MČ jen žádost pí V., doporučuje majetkový výbor ZMČ schválit pronájem tohoto nebytového prostoru pro podnikání žadatelky (scenáristka, režisérka) za měsíční nájem 100Kč/m2 za kancelář a 10Kč/m2 za zahradu, tj. Kč 10 670,- měsíčně (veškeré energie budou přepsány na nájemníka: Já v tom vidím jistý rozpor a tak říkajíc, kamarádský přístup --- 100kč/m2 zahradnictví a 32kč/m2 střed obce. A to v roce 2013 !!!!!

4) V roce 2016 provedena další úprava prostor. Ovšem bez souhlasu úřadu - byla porušena smlouva! Náklady na vytápění, vodu, plyn v prostorách Aerobiku Praha, jsou 183 kč,- průměrně za den. To je cca za 5 hodin denního provozu, 37 kč,- za hodinu. Aerobik tem ovšem škole účtuje částku cca 240 kč,- za hodinu. To se mi zdá dost nemorální v kontextu toho, že její nájemné za prostor 254m2, je denně cca 270 kč, tj 8000 měsíčně.

Ještě bych připomněl, že Aerobik Praha dostával dlouhodobě i nadstandardní finanční podporu, formou ročních dotací od obce, v částkách 75 000 - 60 000 - apod. Ostatní spolky nedostávali nic, nebo částky kolem 10 000 - 20 000 ročně. Aerobic Praha, má prostě dlouhodobě nadstandardní smlouvu s obcí a mě jako zastupitele zaráží, že výbor majetku obce, dne 16.5.2018 na svém jednání, sám nenavrhl úpravu smlouvy, od 1.1.2019 a to jak v podmínkách tak ceně. To je, přece práce výboru majetku.

Výbor se sešel ve 4 členech. Pan Mařík, pan Novotný, pan Z. Vlasák a pan Střihavka a doporučil prodloužení smlouvy na 5 let za stávajících podmínek. I když je výbor majetku jen poradním výborem a neschvaluje, ale jen doporučuje, chybí mi tam zmínka o možném střetu zájmu a možné podjatosti v tomto hlasování u členů výboru.

Protože v roce 2013 rok před volbami, zastupitelé prodloužili smlouvu na 5 let, znemožnili nynějšímu zastupitelstvu cokoliv s touto smlouvou dělat. Vyjma vyvolání jednání s paní Buriš a pokusit se o dohodu. To se ovšem nestalo. Nebýt mého neustálého upozorňování na nadstandardní dotace, nevýhodnost smlouvy, porušování smlouvy a podle mého soudu, nemorálního jednání paní Buriš při pronajímání prostor škole, za dvojnásobek toho co chce DTJ tj. 120kč,- za hodinu. Pronajali by se pravděpodobně opět tyto prostory na návrh majetkového výboru na dalších 5 let za 8000,- .

Jsem přesvědčen o tom, že pokud má nějaký podnikatel, podepsanou takto výhodnou smlouvu s obcí, která se má chovat jako řádný hospodář a k tomu, dlouhodobě čerpá nadstandardní dotace od obce, měl by přijít sám s tím, že škole pomůže zadarmo !!!! Jako zastupitel, budu trvat minimálně na tom, aby byla nová nájemní smlouva upravena tak, aby to nebylo nevýhodné pro obec.

Pokud si někdo myslí, že mám něco proti Aerobiku Praha, tak prosím. Myslím, že jsem vám svůj postoj vysvětlil a odpověděl vám.
Robert Pořízek

Aktualita od jednoho z vás - email

Včera v 23:04 ODS
Pan Jiří Kodet položil obecnímu úřadu dotaz:

Proč prosím již nejsou zasedání ZMČ konána v prostoru s bezbariérovým přístupem, nejlépe v K8, kde by bylo dostatek místa i pro účast handicapovaných občanů na invalidních vozících?

Odpověď od: sekretariátu

Dobrý den, místo konání zasedání ZMČ určuje svým rozhodnutím starosta MČ v rámci pozvánky. Prostory K8 jsou však v současné době využívány a vybaveny jako výdejna jídel pro základní školu Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli, která tyto prostory spravuje.

Občan, který poslal e-mail se ptá:

Nekonala se zastupitelstva rovněž v Kulturním domě? Tady by přece nebyl problém se dostat i na vozíčku.

Chuchle.blog.cz se dotazuje představitelů obce:

Opravdu by nešlo dělat zasedání v kulturním domě? Nebo i tady to něčemu brání?


Paní RNDr. Jana Plamínková k chuchelské skládce

Včera v 18:03 | Po přečtení dopisu od Jany Plamínkové vás vážení chucheláci nenapadne nic jiného než jaký má na její řádky názor pan Mgr. Pavel Klán. Podle všeho budoucí starosta Malé a Velké Chuchle. Tímto ho prosíme o vyjádření. |  - Chuchelská skládka
Vše, jak se říká u dělostřelců, šlo dnes ráz na ráz. Nejdříve jsme uvěřejnili text o sporu mezi Mgr. Pavlem Klánem a Václavem Burlem. V souvislosti s ním jsme požádali paní Janu Plaminkovou o vyjádření ke skládce.

Vážený pane Burle, skládka rozhodně nepředstavuje pro nikoho žádné zdravotní ani bezpečnostní riziko. Děti si tam mohou klidně hrát, psi pobíhat na hřišti, které tam pro ně bude zbudováno. Je ovšem potřeba ji zabezpečit rekonstrukcí staré kotevní zdi a také ji zajistit proti průsaku dešťových vod, což projekt předpokládá. Pak se nebudou těžké kovy ze skládky vyluhovat do Vrutice. Mimochodem v množství, v jakém se to děje, to není nikterak nebezpečné, ostatně vodu z Vrutice nikdo nepije, nicméně těžké kovy by se do vody vyluhovat neměly. Proto také město získalo na revitalizaci peníze z fondů EU. Skládka bude vybavena odplyňováním, navíc úniky metanu už dávno nejsou nijak významné, většina metanu už je dávno v ovzduší. Staré skládky lze rekultivovat na parky, krásným příkladem je třeba Barcelona. Co bohužel nejde, je odpad odvézt, jak si velmi naivně představuje Váš pan Špaňhel. Odvoz a likvidace by stály odhadem 20 miliard (!!!!) Kč, a to za likvidaci skládky nikdo nedá. Nehledě na to, že materiál nelze spálit. Jen pro ilustraci - na skládce jsou uloženy 4 mil. m3 odpadů, kapacita spalovny je 300 000 tun a je plně vytížená, a uložit se to také nikam nedá, nehledě na to, že zkušenosti z Rakouska ukazují, že skládky po otevření dosti páchnou. K dobré revitalizaci bychom ovšem potřebovali, aby pan Klán prodal své pozemky, které na skládce má - je posledním z majitelů, který odmítá prodat pozemky kolem kotevní zdi, což je opravdu škoda. Protože tam zůstane kus kotevní zdi, který se nebude moci zabezpečit, a to samozřejmě riziko být může. Před několik lety se skládka sunula rychlostí 2 cm/rok do údolí. Nyní se její pohyb zastavil, ale bez řádné rekonstrukce kotevní zdi zde riziko posunu samozřejmě je. Skládka navíc musí být pod dohledem a čas od času bude potřeba kotevní zeď zkontrolovat a zabezpečit. Tedy závěrem: jediné riziko představuje fakt, že pan Klán neprodal své pozemky a že se kvůli tomu nebude moci udělat v plné míře sanace kotevní zdi, která celou skládku na svahu drží.

Výhledovou plošinu nechce OCP, tvrdí, že je tam výhled dostatečný.
Zdravím.


RNDr. Jana Plamínková
Radní hl. m. Prahy
pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti
a životního prostředí

Kdo má pravdu - Klán nebo Burle

Včera v 10:07 | Když prolistujete články na tomto blogu, tak vás musí napadnout jediné. Vědí zastupitele vůbec co se v obci děje? V této souvislosti si připomeňme jediné. Máte vůbec představu kolik zastupitelů se již od roku 1990 na radnici vystřídalo? |  - Chuchelská skládka
Není třeba se rozčilovat. Stačí se Václava zeptat...

Na posledním zastupitelstvu obce se rovněž projednávala chuchelská skládka. Více ZDE!!! Václav Burle, v souvislosti s nebezpečností skládky pro lidi a zejména pro děti, připomněl průzkum, který provedla Arnika. V ten okamžik se II. místopředseda Mgr. Pavel Klán rozlítil a konstatoval, že Arnika žádný průzkum nedělala. Ověřil si to přímo v ústředí. Tak pane Kláne, zde přetiskuji uváděcí dopis od nezávislé organizace Arnika...


Bývalá skládka TKO Slivenec, její vliv na kvalitu ovzduší ve Velké Chuchli

Skládka TKO Slivenec je stará ekologická zátěž, místo kam bylo uloženo kolem 4 miliónů krychlových metrů odpadů, který pocházel z domácností i podniků. Průzkumy, které se zde v posledních 25 letech dělaly, potvrdily, že skládka představuje určité riziko pro životní prostředí a že ji je třeba lépe zabezpečit - již zpráva z 90. let konstatuje, že podloží skládky je bez těsnění, skládka má nefunkční drenáž skládkových vod, nezatěsněn je povrch skládky, není ani stabilní a rekultivace skládky byla nedostatečná.

Z hlediska možného ovlivnění ovzduší ve Velké Chuchli studie nenašli ve skládkových plynech nebezpečné látky. Riziko ale představuje únik metanu, v roce 1999 byl prokázán výskyt metanu v hloubce 0,3 až 0,6 metrů pod povrchem skládky. Areál skládky by proto měl být zabezpečen, rozhodně by se na bývalé skládce neměl rozdělávat oheň ani kouřit (hrozba výbuchu). Správně by měl být areál oplocen. Rozhodně to není místo vhodné pro sport. I proto, že v prachu v okolí skládky, byly zjištěny vyšší koncentrace některých těžkých kovů.

Významný vliv na kvalitu ovzduší v Chuchli skládka nemá. Faktorů, které ovlivňují naše zdraví je tolik, že dávat vinu bývalé skládce za určité potíže, je pochybné. Raději doporučuji méně se stresovat, více radovat. O zdravém životním stylu toho je napsáno dost.
V Praze 12. 2. 2015
Milan Havel, Arnika - program Toxické látky a odpady.

Poznámka: A nyní na základě těchto základních údajů odborníků si sami udělejte názor jestli je vhodné na skládce dělat volnočasové aktivity. Hlavně tam neberte děti. Je to semeniště velkých zdravotních problémů. Co vy na to paní Plamínková? Že vy potřebujete jenom utratit obrovské peníze?! Kdyby se občan zajímal, tak hned začne paní Plamínkové tento článek přeposílat. Co by nám následně asi ospověděla?!

PANÍ JANO PLAMÍNKOVÁ CO VY NA TO
ODPOVÍTE CHUCHELSKÝM OBČANŮM

Václav Burle


VIII. zasedání - mimořádné - zastupitelstva

Včera v 9:05 | Proč starosta, zastupitelstvo, neinformovalo veřejně své občany o Metropolitním plánu Prahy. Tedy o té části, která se týká Malé a Velké Chuchle? |  L.P.2018/
Chuchelské zastupitelstvo projednává vše možné, ale na připomenutí si 100. výročí vzniku republiky zapomíná. Vysadí obec Lípu svobody, demokracie? Osadí zvon svobody na zvoničku? Mnoho otázek a odpovědi od pana starosty a zastupitelů nepřicházejí. Budeme snad v České republice jediní, kteří zapomínají na odkaz předků?


Pro zajímavost: nahoře vpravo je komín. Komunisté tam na konci osmdesátých let postavili ohromnou fabriku na výrobu dřevovláknitých desek. Ta po tzv. sametové revoluci byla zlikvidována. Následně Šumavu navštívilo několik orkánů, vichřic. Padlé a vykácené stromy si odvážily firmy do Rakouska, Holandska, Německa ke zpracování. Výrobky jsme potom kupovali v Hornbachu apod. Je třeba ještě něco dodávat. Podobné to v souvislosti s chuchelskou skládkou má i paní Plamínková, pražský magistrát. Viz níže.

Jedním z bodů zasedání byl, jak jinak, opět Čechoslovan Chuchle. Více zde! Starosta Stanislav Fresl v této nehezké cause požádal o vyjádření právní kancelář. S jejím názorem se zastupitelstvo ztotožnilo a rozhodlo advokáty pověřit vyřešením celého případu a to až po jednání u soudů. Otázkou je, jestli odměna advokátům nebude vyšší než dlužné částky?!

S Čechoslovanem bude neprodleně rozvázána smlouva o pronájmu areálu. Obec rovněž žádá o vrácení dotace ve výši 20 000 korun. Největším problémem je nemalý dluh za odběr vody. Právníci tvrdí, že dlužná částka nejde za obcí, ale jednoznačně za panem Šafářem a Mgr. Martinem Melicharem, bývalým starostou. Ti pravděpodobně budou muset dlužné peníze uhradit ze svého. Důvodem je, že nejnovější smlouvu s vodárnami zatupitelstvo neschválilo. Pan exstarosta Melichar jí jenom zapomněl zastupitelstvu předložit. (Pan Šafář v současné době není k dohledání. Jestli máte pane Šafáři zájem, tak na tomto blogu můžete otisknout své názory, vyjádření. To platí pane Melichare i pro vás.)

Stanislav Fresl seznámil zastupitelstvo s problematikou Metropolitního plánu, s částí, která se týká jak Malé, tak i Velké Chuchle. Jistě si vážení občané budete pamatovat slova pana starosty když prohlásil, že podklady vytváří paní Kozáková a následně bude pan Fresl na veřejné schůzi občany informovat. A to se bohužel nestalo. A také již nestane. Zákonná lhůta pro občany končí 27. červencem. Z toho plyne, že chuchelský občan o tak významném materiálu neví vůbec nic!!! A to je jednoznačně chyba. Otázkou je komu ten nezájem ze strany radnice chucheláky informovat prospívá?

Na dotaz Václava Burleho pan starosta Stanislav Fresl odpověděl: "Každý občan se má zajímat sám!!!"

Nemá to souvislost s novinami, které vydala ODS Prahy 5 a v článku o Chuchli se píše, že lídrem do nastávajících komunálních voleb byl určen za chuchelskou ODS Mgr. Pavel Klán, nestraník. Znamená to snad, že Stanislav Fresl již nebude usilovat o post starosty? Že by pan Fresl již neměl o věci obecní zájem?

V souvislosti s Metropolitním, územním plánem, obdrželo zastupitelstvo informaci, že na louce mezi Cihelnou a Hvězdárnou se postaví sociální zařízení, penzion, pro dříve narozené občany. Jedná se o velkolepou stavbu, kterou má na starosti firma CRESCON. Pochybnosti občanů vyjádřila paní Řepová. Zeptala se zastupitelů zda vše je košér. Zda se nemůže stát, že za několik let místo sociálního bydlení tam nebude pouze drahé bydlení v podobě bytových domů. Otázkou také je, jestli zbývající část pozemku nebude rovněž plná rodinných nebo podobných domů. Je opravdu správné se této zelené poklidné části zbavovat?

V nedávných dnech paní Jana Plamínková, radní pro životní prostředí hl. m. Prahy, svolala na chuchelskou skládku výjezdní zasedání s účastí novinářské obce. Za Chuchli se zúčastnil člen výboru pro životní prostředí ing. Jiří Špaňhel. Podle nám poskytnutých informací s rekultivací skládky nesouhlasil. V této souvislosti má pravdu starosta Stanislav Fresl, který se souhlasem zastupitelů požaduje odstranění skládky o 25 až 50 metrů. Tedy cca na úroveň Homolky. Rovněž se hovoří o tom, že magistrát potřebuje neprodleně utratit obrovské peníze. Tak se rozhodl, že to udělá na chuchelské skládce. I takto se dá hospodařit s penězi nás všech. Na toto téma Blesk připravuje obsáhlé pojednání.

Politický matador Mgr. Martin Melichar získal do komunálních voleb mladou a půvabnou ovečku. Nebo to bude beran?! Zatím to vypadá na toho berana, který se nedá. Na zastupitele bude kandidovat mladý chlapec, který se přistěhoval na Hvězdárnu.

V další části zasedání se v souvislosti s družinou, která stále nemá zázemí, projednávala i causa fa Buriš alias aerobik, K8. Obec paní Buriš vyzvala aby byla tak laskava a přišla si s vedením obce promluvit o dalším prodloužení smlouvy, která končí v tomto roce. To se bohužel nestalo. Tady se schyluje k pořádné bouři. V této souvislosti vystoupil Robert Pořízek, vedoucí výboru kontrolního, který zrovna aerobik, firmu Buriš, moc nemusí. Na jeho adresu je však nutno podotknout, že jednoznačně má pravdu. Že by nám své názory tady na blogu vysvětlil?


Jak tak jeden cestuje po republice, po světě, tak vidí co zajímavého se v obcích děje. Proč je kultura ve Velké Chuchli stále mrtvá. Co je toho asi příčinou? Nezájem obce, občanů? Nebo je to tím, že vedení obce pracuje úplně na jiných občanům neznámých vlnách? Snímky jsou ze soutěže v kosení luk ve Volarech...

Alpy, Totes Gebirge, Rakousko

9. července 2018 v 22:31 | Stále pořádáme zajímavé akce a nejinak tomu bude až do konce roku. A i vy můžete být při nich. A kde jste se toulali vy? |  Okrašlovací spolek
Koncem roku nás ještě čekají Dolomity. Ještě několik míst k dispozici...


Tady jsme měli základnu. Vyráželi jsme do hor, k jezerům a samozřejmě i na zmrzlinu a další dobroty.

Největší zájem kromě hub jsme měli o orchideje. A že se podařilo svědčí i tato vzácná orchidej. V České republice se bohužel nevyskytuje.

Prožili jsme desítky zajímavých příběhů. A některé vůbec nebyly radostné. Na závěr se nám polámal autobus. A světe div se, taková náhoda ani snad nemůže existovat, kolem jel ten nejkrásnější bus a v něm řidič z Chuchle. Tak jsem se naložil a doma jsem byl co by dup. Brzy zde více...

Bohužel jednoho z nás nepěkně uštkla zmije. Není pravda, že tento had nemůže dospělému jedinci ublížit. Dokonce musel zasahovat vrtulník. Dotyčný náš kamarád to měl jen tak tak. To se ale dějí na našich putování přírodou věci!


Dovolte představit naše dvě milé a krásné rakouské průvodkyně. Jedna byla přes botaniku, ta druhá pak přes mykologii.


A na závěr ještě jednu zvláštnost ze světa orchidejí - měkčilka jednolistá. V Čechách se vyskytuje vzácně.


A tihle dva zaláskování Rakušané nám zajišťovali zázemí, servis. Byli do sebe tak zahleděni, že jsme měli obavu, že se nám ztratí a už je nikdy nenajdeme.

Bude nám Lípa svobody 1918 - 2018 přípomínat i v Chuchli vznik republiky? A co ten zvon? Rozezní jeho hlas tu významnou událost?

3. července 2018 v 12:10 | Okrašlovací spolek požádal občany, ale i zastupitele, včetně pana starosty, o vysazení památní lípy. Občané byli dokonce panem Freslem vyzváni aby pro ní navrhli důstojné místo. Co myslíte? Podaří se ji slavnostně a s velkou úctou k našim předkům vysadit?
Lípy se budou vysazovat po celé České republice. Tak proč ne i v naší milované vísce. Nebo budeme opět na chvostu?

Myslíte si, že 100. výročí republiky je příležitost,
kdy bychom mohli nalézt ztracenou sebedůvěru?

Upřímně si myslím, že většině lidí je to asi úplně jedno. Neprožívají to a 28. říjen pro ně bude jen dnem, kdy nemusí do práce. Spíš jde o ty mladé, kteří by měli znát svou historii. A měli by chtít ji znát. Ale bohužel ani tady si nedáělám iluze o tom, že jim někdo, s přihlédnutím k učebním osnovám, bude vyprávět dějiny naší země, a to hlavně 20. století, v kontextu a souvislostech. Takže asi vyroste další generace, která bude hrdá na to, že objevila v aplikacích svých telefonů výhodnou nabídku v obchoďáku.

Václav Marhoul
režisér