Říjen 2014

AFÉRA aneb opět na chucheláky někdo šije pořádnou boudu!!!

29. října 2014 v 16:02 | Podrobnosti neznám, tak to musím zatím zašiforovat. Kdo víte něco povícero, tak pište do komentářů.... |  KRITIKA
Já ti to přihraju a na oplátku od tebe dostanu dárek...

Od té doby co dělám tento blog se nestačím divit. Nejen že mojí maličkost neustále zdraví mně neznámí lidé, ale i chucheláci mě zastavují a na věci obecní se ptají a na oplátku dostávám řadu informací. Tady je jedna z nich. Je to fáma, nebo? Ono se říká není šprochu aby na něm nebylo pravdy trochu...

Na obecním úřadě minulé zastupitelstvo, v čele s panem starostou Mgr. Martinem Melicharem, prý rozehrálo divnou hru. Prý vymění veškeré pozemky kolem bývalého Fematu, včetně budov, za pozemky na Hvězdárně. Nevíte náhodou, které budou mít, mají, větší hodnotu. A proč se má tato výměna uskutečnit? Nebylo by lépe si ponechat ty v centru obce a tyto pozemky pronajímat?

Já Václav Burle jsem ale přesvědčen, že by se tam nic budovat nemělo. Ty prostory Fematu jsou úžasné. Stačilo by je zvelebit, opravit, a všude kolem vytvořit veřejný park na setkávání občanů, a zejména maminek s děckama, kterých stále přibývá.

Jak ušetřit nebo dokonce neplatit za popelnici

28. října 2014 v 23:24 | Ve středověku jsme občas vládli i světu. Za I. republiky jsme učili kde koho. Po II. světové jsme milovali SSSR a nyní zase Západ. Co to takhle nyní okouknout od Španělska? |  Životní prostředí
Proč platit, když to není nutné. Pojďme ušetřit...

(...dokončení brzy.)


VIDEO - z chuchelských plání. Jen tak pro radost....

Omezení průjezdu Velkou Chuchlí

27. října 2014 v 22:39 | Máš občane názor? Rozumíš následujícím větám? Tak piš do komentářů pod článek. |  NADJEZD

BRAVO !!!

Na fotografii je to srozumitelně vidět. Jakmile stojí auta od Radotína u přejezdu a chtějí odbočit vlevo na Starochuchelskou, tak zablokují provoz za sebou vozidlům, které jedou dále na Prahu.

Auta začnou objíždět ostrůvek na přechodu a tím se nebezpečně dostávají do protisměru. Na fotografii to není vidět, ale řidiči přijíždějící od Malé Chuchle auta proti sobě nevidí. Nebo až na poslední chvíli. Znamená to snad, že tato křižovatka i z tohoto důvodu je nebezpečná?

V rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu v křižovatce u železničního přejezdu ve Velké Chuchli dojde od 31. 10. 2014 ke zjednosměrnění ulice Radotínská (v úseku: Dostihová - s ukončením cca 500 m před křižovatkou s Přeštínskou) s tím, že provoz zůstane zachován ve směru do Radotína a dále ulice Mezichuchelská se zachováním jednosměrného provozu ve směru do centra Prahy. Obousměrný provoz na těchto komunikacích bude umožněn pouze pro BUS MHD a cyklisty.

Důvodem přechodné úpravy je zejména:

1. Narůstající dopravní zátěž na místní komunikaci Radotínská do centra Prahy, kterou řidiči využívají jako náhradu za nadřazenou silnici I. třídy Strakonická, kde je instalována problematická snížená rychlost na 50km/h včetně měření rychlosti. Za této dopravní situace, stavební a dopravně technický stav komunikace Radotínské neumožňuje bezpečný provoz, jak pro tranzitní dopravu, tak pro místní obyvatele (projíždějící řidiči do centra nedodržují stanovenou nejvyšší rychlost a měření rychlosti zde neprobíhá).

2. TSK hl. m. Prahy má komunikaci Radotínskou za rok 2013 vedenou mezi úseky s nejvyšším počtem nehod chodců v Praze.

3. Nedokončená důležitá dopravní infastruktura ve Velké Chuchli (současně s komunikací Mezichuchelská měl být realizován i nadjezd nad tratí ČD a zrušen úrovňový přejezd)

4. Plánovaný rozvoj území mezi ul. Strakonická a Mezichuchelská (podporovaný MČ Velká Chuchle a Magistrátem hl. m. Prahy), který přivede na nedokončenou komunikační síť DALŠÍ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ.

Bližší informace, viz. příloha.
Žadatelem je vlastník komunikace Hlavní město Praha: http://www.mcpraha16.cz/12417_Omezeni-prujezdu-Velkou-Chuchli

Jiří Kodet

Nevím jak vy, ale já Václav Burle si neustále nad záležitostmi obecními připadám jak tento opičák. Věřím, že s příchodem nového starosty, nových a staronových zastupitelů, se vše začne měnit k lepšímu. Nemyslíte si snad, že jsem naivní?

Nedejme se a hrrrr na ně ! Jan Žižka.


** ** ** ** **

Abych nemohl být nařčen z nepravdy a pro plnou informovanost chucheláků, níže vkládám úřední dopis k dané problematice. Kromě textu je zajímavé si všimnout i skutečnosti, že nese datum ještě před konáním komunálních voleb. Je zřejmé, že se nám ho starosta Martin Melichar snažil zatajit a neuveřejnil ho, aby mu "náhodou" nesebral hlasy. A pak zapomněl až do současnosti ...
Inu ještě nebyla volba nového starosty a co kdyby se na něho mohlo usmát štěstí !!

Vladimír KOZÁK

TEXT dopisu:


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ DOPRAVY

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m.Prahy
Odbor evidence ,správy a využití majetku
zastoupený společností Inter Cora,spol.s.r.o
Lochotínská 18
301 00 Plzeň

Váš dopis zn./ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha
013177/14/OVDŽP/Mj Jan Martínek 8.10.2014

Věc: Stanovení přechodné úpravy silničního provozu v Praze 16, Úřad městské části Praha 16 - odbor výstavby ,dopravy a životního prostředí příslušný podle ustanovení § 124, odst.6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a Statutu hl. m. Prahy v platném znění, po vyjádření Policie ČR, KŘP HMP OSDP 5 -oddělení dopravního inženýrství ze dne 8.10.2014 s t a n o v í podle ustanovení § 77 odst.1, písm. c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeníprovozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu silničního provozu v Praze 16.

Jedná se o zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu v křižovatce u železničního přejezdu ve Velké Chuchli zjednosměrněním ulice Radotínské ve směru do Radotína (v úseku od ul. Dostihová s ukončením cca 500 m před křižovatkou s ul. Přeštínská) a ulice Mezichuchelské (v úseku od ul. Dostihová po ul. Paroplavební) se zachováním jednosměrného dopravního provozu ve směru do centra Prahy.

Obousměrný provoz na těchto komunikacích bude umožněn pouze pro BUS MHD a cyklisty. V rámci širších dopravních vztahů bude na komunikacích Nám. Osvoboditelů, Vrážská, Přeštínská, Mezichuchelská a Paroplavební umístěna DZ IP 22 upozorňující na neprůjezdnou oblast a upraveny směrové tabule IS4c.

Důvodem přechodné úpravy je zejména:

1. Narůstající dopravní zátěž na místní komunikaci Radotínská do centra Prahy, kterou řidiči využívají jako náhradu za nadřazenou silnici I.třídy Strakonická, kde je instalována problematická snížená rychlost na 50km/h včetně měření rychlosti. Za této dopravní situace stavební a dopravně technický stav komunikace Radotínské neumožňuje bezpečný provoz, jak pro tranzitní dopravu, tak pro místní obyvatele (projíždějící řidiči do centra nedodržují stanovenou nejvyšší rychlost a měření rychlosti zde neprobíhá). Č.j. [Smazaný komentář] str. 2

2. TSK hl. m. Prahy má komunikaci Radotínskou za rok 2013 vedenou mezi úseky s nejvyšším počtem nehod chodců v Praze.

3. Nedokončená důležitá dopravní infastruktura ve Velké Chuchli (současně s komunikací Mezichuchelská měl být realizován i nadjezd nad tratí ČD a zrušen úrovňový přejezd)

4. Plánovaný rozvoj území mezi ul. Strakonická a Mezichuchelská (podporovaný MČ Velká Chuchle a Magistrátem hl. m. Prahy), který přivede na nedokončenou komunikační síť další dopravní zátěž. Přechodná úprava dopravního značení a zařízení bude provedena odbornou firmou v souladu s vyhl.č.30/2001 Sb. dle odsouhlasené situace , která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Vyžádá-li si to dopravní situace, může silniční správní úřad stanovení změnit dle aktuálních požadavků na bezpečnost a plynulost provozu v dané lokalitě.

Termín: od 31.10.2014 do doby uzavření železničního přejezdu ve Velké Chuchli pro motorová vozidla, vybudování mimoúrovňového křížení v oblasti železničního přejezdu nebo stanovení trvalé místní úpravy.

Zároveň bude do 30.11.2014 probíhat "zkušební provoz" stanoveného přechodného dopravního režimu a po tomto termínu provede silniční správní úřad vyhodnocení jeho účinnosti a dopadů na dotčenou komunikační síť i v širších dopravních vztazích. Na základě vyhodnocení může být přechodná úprava dopravního značení změněna .

Jan Martínek
vedoucí oddělení dopravy

Příloha: situace dopravního značení

Na vědomí: Policie ČR, KŘP HMP OSDP 5 -oddělení dopravního inženýrství
MČ Praha Velká Chuchle
MČ Praha 16
Odbor dopravních agend MHMP
ROPID
DP a.s.
HZS hl.m.Prahy
ZZS hl.m. Prahy

Proč ti draví vlci, predátoři, se neustále snaží sežrat své protivníky a udělat z nich blbce! Proč si neustále musí plnit svá břicha až po okraj? Proč nikdy nemají dost? Proč to ale vždy bez boje a zájmu o pravdu odnese občan? Je to snad proto že je hloupý a líný?

Jedna z nejstarších fotografií z dostihového sportu

17. října 2014 v 23:17 fotografie
Koláž, pohlednice, je prokazatelně podle poštovního razítka z roku 1899
Jak moc se ale týká Chuchle, tak to nevím. Třeba nám to nějaký historik, odborník, vysvětlí. Důležitý je text v pravém horním rohu.

Mgr. Tomáš Hromádka: S Chuchlí tato pohlednice vůbec nesouvisí. Jde o dostihy na Císařské louce, kde se před Chuchlí dostihy konaly.

Československý svaz mládeže ve Velké Chuchli

17. října 2014 v 22:57 | Neměli bychom zapomínat! Co nenapíšeme dnes se navždy ztratí v propadlišti dějin |  Čs. svaz mládeže
Československý svaz mládeže byl v naší milované vísce přehodně aktivní...


Již delší dobu se snažíme o chuchelském svazu mládeže zjistit něco víc. Ukazuje se, že to bude moc dlouhá cesta než se k nějakému výsledku dobereme. Víme, že mládežníci za celou dobu svého působení dali dohromady dvě kroniky. Jedna existuje, má jí pan B. Druhá byla někým někomu půjčena a vypadá to, že je ztracená. Nikdo neví kdo jí zapůjčil a dokonce se ani neví komu. Jestli to čte ten kdo jí má v majetku prosím přihlašte se na chuchleblog@seznam.cz. Přečteme, vrátíme...

(...máte k tomu co říci. Napište na chuchleblog@seznam.cz a nebo si můžeme jen tak povídat. Pokračování snad brzy.)

Versatilka alias flusovka

17. října 2014 v 22:28 | Každému bych přál prožít takové dětství jaké jsme měli my |  - - Gutmanová, papírnictví
Máte také nějakou vzpomínku? Pište do komentáře...

Tenkrát, v těch dávných letech - jsme opět v těch padesátých - bylo pro nás naprostým zázrakem papírnictví paní Gutmannové. Nedočkavě jsme se těšili, až dostane nové, překrásné, a pro nás moc potřebné zboží. Pro většinu našich spolužáků, vrstevníků, bylo, pro nedostatek financí, tenkrát ještě byly potravinové lístky, naprosto nedostupné. Ale jenom to pokukování, prohlížení, osahávání, bylo pro nás převelikým zážitkem. Mnohým se o něm zdálo i v nočních hodinách. Bylo to ještě v časech, kdy jsme psali násadkovým perem, které jsme namáčeli do kalamářů. Děvčata si tenkrát hodně vytrpěla. Jenom těch copů, co skončilo v inkoustu.

Ten den přišel a my byli v naprostém úžasu. Někdo, od paní Gutmanové, přinesl do třídy první versatilku. (Kovová padací mechanická tužka Versatil, pak se psala ze zet, se začala v továrně Koh-i-noor Hardtmuth vyrábět v roce 1946.) Netrvalo dlouho a v našich rukách se stala úžasnou, naprosto přesnou, zbraní převelikých parametrů, možností.

Stačilo vyšroubovat vnitřek s tuhou, vytočit kovové ořezávatko a na světě byla střelná zbraň, která nám začala poskytovat nebývalé zážitky. Jedni, tedy my kluci, se bavili, druzí naopak nadávali a slibovali pomstu nebývalou.

Boj ve školních lavicích byl zajímavý, ale ten pravý ořechový byl až v chuchelském kině. Tenkrát se hrálo i třikrát, mnohdy i denně. Bylo dětské promítání, pak odpolední a noční. Byla to nádherná doba. Těch filmů co jsme viděli. Na mnohé dodnes vzpomínáme a pravděpodobně je již nikdy neuvidíme.

Stačilo si dát kousek chleba, nebo jiné munice, do úst, jemně naslinit, uhníst kuličku, tu vložit do verzatilky a fouknout. Dostřel byl obrovský a rána do tváře, hlavy, silná a moc nepříjemná. Děcka se lekala, v tichosti řvala bolestí, ale byla to hra. Horší bylo, a to se stávalo velice často, když přesný zásah postihl dospělého člověka. Stále někdo křičel - rozsviťte a my dělalí že nic, já vzorné dítě. Mnohokrát i na veřejné šacování a odebírání verzatilek docházelo. Tady založelo na tom, kdo jak uměl zborku a rozborku. Na vojně jsme pak měli velkou výhodu. Byli jsme již řádně vycvičeni. V kině se rozsvítilo a kluci, ale i některé holky, rychlostí blesku dávali verzatilky do psacího stavu. Potom se dospělcům těžko dokazovalo, kdo je ten lotr.

Jestli očekáváte. že to těmito řádkami skončilo, tak jste na velkém omylu.

Netrvalo dlouho a my jsme dostali do rukou ještě těžší zbraně, těžší a výkonnější munici. V některých okolních fabrikách se začaly používat umělé roury, rourky, různých průměrů. Do kterých se vkládaly dráty, kabely. V té době, v našem výměnném obchodě, ty trubičky - bohužel na ten materiál si již nemohu vzpomenout - měly převelikou cenu. Nic dražšího nebylo.

Čím ta trubička byla delší, tím přesnější byla i trefa. Dala se pak počítat na milimetry. Kluci neměli tu zbrań jenom jednu, ale na různé použití, různé průměry a délky. Pak již stačilo vložit tu správnou munici - chlebovou kuličku, ale i hrách, čočku, rýži.

Jenom nevím co bylo dříve. Ty versatilky, nebo gumové kaťany na babrlinky?

Zastupitelstvo obviněno! Hrozí jim 5 - 12 let

17. října 2014 v 11:28 | Z výše uvedeného plyne, že by nebylo vůbec marné dát panu ing. Podhorskému pro klid v obci šanci! |  Aktuality
Převelice často se mluvilo a stále hovoří o kostlivcích ve skřínich na chuchelské radnici. Což tomu konečně udělat přítrž?!

Téměř denně se ve sdělovacích prostředcích hovoří - napříč republikou - o zastupitelstvech, na které policie podává jedno trestní oznámení za druhým. Nejnověji se jedná o čtyřicet brachů z pražského Jižního Města. Prodávali významné pozemky doslova za hubičku. Nyní jim hrozí až dvanáct let kriminálu. Neprodávali, ale pozemky doslova darovali...

Podle právního názoru jejich výmluva, že jednali podle nejlepšího svědomí a nejsou si jisti žádného protiprávního jednání v žádném případě neobstojí. Když se dalí na dráhu politiků, tak musí také vědět, že se o věci obecní musí řádně starat.

I ve Velké Chuchli se často hovořívá o kostlivcích ve skříních. Není již na čase tyto pomluvy vyvrátit, nebo naopak potvrdit? Právě nyní po volbách je k tomu ta správná příležitost. Nyní jsou na tahu zastupitelé za Chucheláky Trochu jinak Mgr. Lenka Felixová a Ladislav Kadeřábek. Vždyť ve svém volebním prohlášení slíbili, že dají příležitost svému členu ing. Josefu Podhorskému, státnímu auditoru, certifikovanému lektoru na učetnictví, aby se šanony na obecním úřadě probral. Potvrdí ty kostlivce? Nebo naopak zjistí, že úřad je bez ztráty jediné kytičky?

Občané Velké a Malé Chuchle od jmenovaných nyní očekávají, že to ihned na první schůzi zastupitelstva navrhnou. V opačném případě budou jistě tak slušní a odstoupí!!!


Chuchle je úžasná tím, že je v zeleni. Nenechávejme si ty stromy a keře likvidovat. Hlohy se na Starochuchelské vykácely ale je divné, že se tam stále nic neděje. Bude se vysazovat nebo nebude? Nebo čekáme až příjdou mrazy?
Jak dopadly volby v okolních obcích

17. října 2014 v 10:45 VOLBY 2014
Vypadá to, že ve věcech obecních je všude na těsto dobře zaděláno. Jen aby to vydrželo...

RADOTÍN - Karel Hanzlík (ODS) své dosavadní místo starosty obhájil s naprostou převahou. Ve vedení obce tak již bude potřetí za sebou. Jako lídr strany nedal nikomu šanci. ODS v Radotíně volilo 69,5 procenta obyvatel. Z patnácti křesel jí patří dvanáct. To znamená, že se nebude muset s žádnou tamější politickou stranou dělit. Bohužel se mu nepodařilo stát se zastupitelem hl. města Prahy. Zajímavé je, že ODS má v Praze, tak jako i po celé republice, hodně pošramocenou pověst. Zadařilo se jí ale jak v Radotíně, Praha 16, tak i ve Velké Chuchli.

PRAHA 5 - Radek Klíma (TOP 09) byl ještě před volbami z vedení radnice vyhozen. Nyní se vrací jako vítěz. A proč ho koaliční partneři nemilovali? Na to odpověděl následujícími slovy: "Odmítl jsem krýt praktiky na hraně zákonů." Strana pod jeho vedením získala deset křesel. O jedno méně než Ano. Po současných jednáních to vypadá, že pan Klíma se stane opět starostou.

SLIVENEC - Tak tady to šlo ráz na ráz, jak říkají dělostřelci. Do voleb se přihlásily pouze dvě strany - Starostové a nezávislí, a Domov. Třetí období zde vládne starostka paní Jana Plamínková, (SaN), která se stane i zastupitelkou na magistrátu hl. m. Prahy. Jmenovaná zvítězila, jak říkají chuchelští koňáci, o všechny délky. Pro Slivenec je to, podle dosavadních výsledků paní Plamínkové, moc dobrá volba.

LOCHKOV - Obec je to taková divná. Na straně jedné fantastická tím, že na bývalé polní cestě do Chuchle vysázela alej nových stromů, ale na straně druhé proč ty stromy jsou jen na jedné straně a končí po několika metrech? Tak se stalo, že to stromořadí je jen takové nějako polovičaté. Třeba nám to někdo z Lochkova vysvětlí.

Starostou je v této kouzelné vísce již po čtyři volební období Jiří Rendl. Protože tady byla jen jedna kandidátka - Sdružení pro Lochkov - tak je zřejmé, že pan inženýr bude opět na radnici pánem. A proč ne, když to dělá dobře.Podzim přichází. Nezajedeme na houby?

17. října 2014 v 0:50 | Ono se to nezdá, ale houby rostou i pod sněhem. |  Houby
V našem háji toho již mnoho nenajdeme, ale stačí skočit na vlak a malilinko popojet...

Do lesů přichází podzim. Vše se zbarvuje do překrásných barev a skalní houbaři opět vytahují košíky. Určitě se nikdo nevrátí z hvozdů s prázdnou. Přidáte se k houbařskému spolku chucheláků? I když se nic nenajde, to se ale nestane, tak prožijeme překrásný den.

Bez komentáře....