Červen 2013

Už jste viděli kolibříka?

30. června 2013 v 20:38 Fauna
Máte-li za okny muškáty, nebo na zahrádce rozkvetlé květiny, můžete se při troše štěstí a trpělivosti setkat s naším "kolibříkem" - dlouhozobkou svízelovou. Je to motýl z čeledi lišajovitých. Sice je to noční motýl, ale létá hlavně za teplých podvečerů, Má dlouhý sosák, kterým za letu saje nektar z květů. Rychlým pohybem křídel dokáže stát na místě, což připomíná let kolibříka. Dlouhozobek je několik druhů, ale svízelová je nejznámější.
Jostr

Myslíte si, že o těchto důležitých záležitostech může rozhodovat jenom jeden, dva lidi?

29. června 2013 v 17:33 | Neměl by se úřad nejdříve zeptat obyvatel na jejich názor? |  KRITIKA
Nejsem sám kdo je zděšen tímto přístupem k penězům našich sousedů a sousedek. Kdo dal těm dvěma pánům pověření, aby rozhodovali opět o nás bez nás. Nebo je vám to občané Malé a Velké Chuchle jedno? Uvědomujete si vůbec, že se jedná o vaše peníze?! O vaše nemovitosti, o jejich cenu? Podívejte se jak s cenami dopadli přátelé u železniční trati s obecní protihlukovou stěnou. Za kolik myslíte že by své domy dnes prodali? A tak s nadjezdem, podjezdem, dopadneme všichni.

O nadjezdu, podjezdu, již rozhodovaly minulé volby. V těch občané srozumitelně vyjádřili svůj názor. Ani jedno nechceme!!! Ve volbách prohrála ODS, která právě nadjezd požadovala.

Pane Kozický, pane Melichare. Není morální, etické, aby jste rozhodovali o nás bez nás. Od toho máte například chuchelský zpravodaj, obecní rozhlas a internetové stránky. Proč se bojíte občanů Chuchlí zeptat. Zda se vám to normální? Zdá se vám to vůči nim slušné. Co sledujete? Doufám ze ne pouze svůj osobní prospěch!


VÝZVA
Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2,
IČ: 00231185
v y z ý v á

zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5 - Velké Chuchli

Zadání studie je specifikováno v technických podkladech k výběrovému řízení č.2/2013, které tvoří přílohu číslo 2.1. výzvy. Na adrese U Skály 262/2, Praha 5, Velká Chuchle, stavební odbor ÚMČ ( kontakt tel 257 940 325 nebo mobil. 602 191 597 Ing. Petr Schůrek) bude na vyžádání v úředních dnech Pondělí, Středa a čtvrtek vždy od 8:00 do 11:30 hodin zájemcům předána v tištěné podobě situace původního neprojednaného řešení MÚK (z projektu akce "Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli"), případně Vám bude odpovězeno na další dotazy;

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena
na pátek 28. června 2013 v 10:00 hodin.

Závazné dokumenty
1. Řád výběrového řízení č. 2/2013
2. Přílohy:
2.1. Technické podklady
2.2. formulář "Souhlas s řádem výběrového řízení",
2.3. formulář "Návrh na uzavření smlouvy o dílo"
Dne: 11.6. 2013 Mgr. Martin Melichar
starosta
Řád výběrového řízení č.2/2013
Řád výběrového řízení (dále jen Řád) upravuje postupy související s výzvou MČ Velká Chuchle (dále jen vyzývatel) se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 - Velká Chuchle k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD Praha-Beroun v Praze 5 - Velké Chuchli a s vyhodnocením obdržených návrhů podle závazných kritérií stanovených v tomto Řádu.
1. Výzva k podávání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo byla veřejně oznámena prostřednictvím internetu na stránce http : // www.chuchle.cz /. dne 11.6. 2013.
2. Vyzývatel má právo tuto výzvu odvolat před přijetím jakéhokoliv návrhu. Odvolání výzvy je vyzývatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako tuto výzvu.
3. Zadání studie pro vypracování nabídky je specifikováno v technických podkladech (Příloha 2.1.) zpracovaných Ing. Danielem Kozickým, předsedou výboru dopravy a bezpečnosti MČ velká Chuchle.
4. Nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný formulář "Souhlas s řádem výběrového řízení" (Příloha 2.2), v němž zájemce uvede následující:
- identifikaci zájemce a svým podpisem stvrzený souhlas se závaznými pravidly Řádu výběrového řízení
b) Vyplněný formulář "Návrh na uzavření Smlouvy o dílo" (Příloha 2.3.), v němž zájemce uvede následující:
- cenu bez DPH, cenu s DPH a termín plnění
- identifikaci zájemce - u právnické osoby: firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku), sídlo, IČ, DIČ; u fyzické osoby - podnikatele: jméno a příjmení, firma (přesně podle výpisu z obchodního rejstříku) event. obchodní jméno, pod kterým podniká, adresu bydliště a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště, IČ, (právnické i fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku přiloží 1x originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců od stanoveného data uzávěrky výběrového řízení ! jako přílohy. )
5. Kritéria a pořadí pro vyhodnocení nabídek jsou následující :
a) cena díla - váha 80%
b) doba plnění. Nejzažší termín pro ukončení a odevzdání zakázky je 30.září 2013 - váha 20%
6. Nabídky v zalepené obálce s viditelným označením STUDIE MIMOÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ budou doručeny poštou nebo osobně na adresu sídla ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5 nejpozději do stanoveného termínu uzávěrky výběrového řízení tj. do pátku 28. června 2013 do 10:00 hodin, poté budou komisionelně bez prodlení otevřeny a vyhodnoceny.
7. Z účasti ve výběrovém řízení budou vyloučeni ti zájemci u jejichž Nabídky
- chybí konkrétní údaje k jednotlivým kritériím
- chybí některá z listin, která měla být v souladu s čl. 3 Řádu v Nabídce obsažena;
- chybí podpis oprávněné osoby, popř. není přiložena požadovaná plná moc či pověření;
- obálka nebyla zalepená anebo viditelně označená požadovaným nápisem;
8. Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je vyzývatel povinen o svém rozhodnutí neprodleně informovat všechny zúčastněné zájemce.
9. Na základě vyhodnocení učiněných návrhů bude za přítomnosti ustanovené tříčlenné komise složené ze zaměstnanců ÚMČ a zastupitelů MČ určen vítěz a pořadí příslušných návrhů. O vyhodnocení došlých návrhů bude vyzývatelem sepsán protokol, který ověří další jmenovaná osoba z řad zaměstnanců ÚMČ. Protokol bude společně s došlými návrhy uložen u vyzývatele a zúčastněným zájemcům bude umožněno do něj nahlédnout. Všichni zájemci budou písemně informováni o výsledcích výběrového řízení do 7 dnů ode dne uzávěrky výběrového řízení dopisem doručeným na adresu uvedenou v nabídce.
10. Smlouva o dílo vypracovaná vítězem výběrového řízení neprodleně po informaci o jeho vítězství ve výběrovém řízení bude po připomínkování vyzývatele oboustranně podepsána nejpozději do 7 dnů po schválení zastupitelstvem MČ Velká Chuchle
11. Pro případ, že z důvodu na straně vítěze nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve stanoveném termínu (viz bod 9), jeho vítězství ve výběrovém řízení se ruší. Vyzývatel má v takovém případě právo potvrdit vítězství pro další vyhodnocený návrh, který skončil na druhém místě. Lhůty stanovené v čl. 8 a 9 Řádu platí ve stejném rozsahu.
V Praze 11.6.2013 Mgr. Martin Melichar
starosta
Příloha č. 2.1 - Technické podklady
ZADÁNÍ STUDIE
I. Cíle studie:
a) zjištění technické a prostorové proveditelnosti mimoúrovňového křížení Starochuchelské ulice a železniční trati ČD, předpoklad 3 varianty
b) vypracování cenového propočtu pro 3 varianty
c) studie bude sloužit jako podklad pro jednání s občany o přijatelnosti jednotlivých variant
d) po projednání s občany bude studie využita jako podklad pro jednání s Magistrátem o možnosti vyčlenění finančních prostředků na vybranou variantu a o případném zahájení projektové přípravy vybrané varianty
II. Zadání studie:
a) Posouzení bude provedeno pro tři varianty, 2 varianty trasy podjezdu, 1 varianta nadjezdu
b) Obecné zásady řešení - u všech variant jsou prioritní:
- estetické hledisko - minimalizace zásahu do vzhledu a charakteru městské části
- majetkoprávní vztahy - minimalizace zásahů do soukromých pozemků
- finanční hledisko - minimalizace nákladů
- bezpečnostní hledisko - přizpůsobení návrhu zóně 30 km/h, která je plánována v celé lokalitě Velké Chuchle
- dopravní hledisko - návrhové parametry vozovky musí umožnit průjezd autobusu
c) Oblouky navrhovat o minimálních poloměrech pro průjezd autobusu s ohledem na to, že na okolních komunikacích v MČ (včetně prověřovaného MÚK) by měla být zřízena zóna 30 km/h.
d) Nové trasování bude modifikací původní neprojednané varianty - napojení všech tří variant bude ve Starochuchelské ulici, odbočení směrem na sever do ulice Nad drahou bude provedeno obloukem o minimálním poloměru umístěným co nejblíže stávajícího přejezdu. Křížení nad potokem Vrutice v blízkosti trati ČD. Dále trasa ulicí Nad drahou, křížení s tratí a napojení do Mezichuchelské ulice, pro varianty v různých napojovacích bodech.
e) Návrhy budou prostorově koordinovány s připravovanou investicí SŽDC - "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)"
III. Rozsah prováděných prací:
Studie bude provedena pro tři varianty, předpoklad 2 varianty podjezdu a jedna varianta nadjezdu v rozsahu:.
a) zajištění podkladů o polohopisu a výškopisu zájmového území (mapové podklady, v případě potřeby doměření potřebných údajů geodetem v rozsahu nutném pro vypracování studie)
b) zjištění průběhu stávajících podzemních sítí u jejich správců
c) zjištění inženýrskogeologických a hydrogeologických podkladů z archivních podkladů (Geofond, mapové podklady) v rozsahu potřebném pro vypracování propočtu zejména variant podjezdu
d) návrh trasování a nivelety křížení ve třech variantách - 2 x podjezd, 1 x nadjezd
e) zjištění rozsahu potřebných přeložek stávajících sítí
f) vypracování seznamu dotčených pozemků s uvedením jejich vlastníků a adres
g) vypracování výstupu studie v rozsahu minimálně:
- technická zpráva s uvedením zejména technického popisu návrhů, popisem rozsahu přeložek, seznamu dotčených pozemků, doporučení varianty k realizaci
- přehledná situace 1:5000 nebo 1:2000 s vyznačením tří variant návrhu, vazeb na okolí, návrhem dopravního režimu v okolí MÚK
- situace MÚK v měřítku 1:1000 nebo 1:500 minimálně s vyznačením trasy návrhu, hranic pozemků, polohopisu území v potřebném rozsahu, přeložek stávajících sítí, hranic ochranných pásem, pro každou variantu samostatná situace
- podélné profily MÚK, pro každou variantu samostatně
- vizualizace (zákres do fotografií) v minimálním rozsahu - u variant podjezdu vjezdy do podjezdu, u varianty nadjezdu pohled od Mezichuchelské a od Dostihové ulice
- propočet nákladů pro tři varianty
h) projednání konceptu studie s objednatelem na výrobním výboru
i) zapracování připomínek objednatele do studiej) dvě prezentace studie - jedna pro zastupitele na jednání ZMČ, jedna veřejná pro občany Velké Chuchle
k) zapracování připomínek z prezentací studie do čistopisu v rozsahu dle dohody
l) vydání čistopisu studie - 6 x v tištěné podobě, 1 x digitálně na CD v souborech v editovatelném formátu a ve formátu *.pdf
IV. Podklady, které budou předány objednatelem:
Objednatel předá zhotoviteli následující podklady:
a) situaci původního neprojednaného řešení MÚK v tištěné podobě (z projektu akce "Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli")
v Praze, dne 11.6.2013

vypracoval : Ing. Kozický, předseda výboru dopravy a bezpečnosti

Povodně v Chuchli podle 5 + 2

27. června 2013 v 23:41 - - povodně 2013

Velkou Chuchli potopily černé stavby

27. 6. 2013, 16:35 5 plus 2
PRAHA - Povodňové škody v metropoli mohly být nižší. Především ve Velké Chuchli, ležící u soutoku Berounky a Vltavy. A to kdyby úřady včas odstranily dvě černé stavby, která tam bez povolení stojí již téměř dvacet let.
Bagry musely prokopat skrz načerno stojící haly i pozemek kanál, aby mohla odtéct voda z Velké Chuchle
Bagry musely prokopat skrz načerno stojící haly i pozemek kanál, aby mohla odtéct voda z Velké Chuchle
Foto: Pavel Kováč

Dvě obří plechové haly podél Strakonické ulice, dlouhé dohromady 300 metrů, totiž část proudu usměrnily směrem do Chuchle. A především pak vodě bránily v odtoku. Utopené tak zůstalo nejen dostihové závodiště, ale i řada domů či jezdecké učiliště. "Všechny ty haly tvořily překážku a nemohla odtékat voda," popisuje starosta Chuchle Martin Melichar.

Krizový štáb pražského magistrátu nakonec na místo poslal bagry, jež přímo skrz jednu z hal probouraly díru a vyhloubily kanál, aby voda mohla odtéct. Nebylo to bez problémů. Majitel jedné z hal Jan Červený se probourání kanálu urputně bránil. "Lehal si pod bagr, takže musela zasahovat policie," říká vedoucí stavebního odboru magistrátu a členka povodňového krizového štábu Ivana Jakoubková.

Zbourat, rozhodl už před 13 lety soud

O to, aby načerno stojící stavby zmizely, přitom Velká Chuchle usiluje už řadu let. "Jedenáct let to řešíme se stavebním úřadem, ale bezvýsledně," popisuje Melichar.

Uvedené stavby přitom již dávno neměly stát. Soud totiž opakovaně rozhodl o jejich odstranění. Již v roce 2000 vydal Městský soud v Praze pravomocný verdikt a později jeho rozhodnutí potvrdil Ústavní soud. "Nikdo to nesplnil a příslušný stavební úřad se s tím spokojil," konstatuje Jakoubková.

Velká Chuchle spadá pod stavební úřad při městské části Praha 16, tedy Radotín. Na otázky, jak je možné, že i přes soudní rozhodnutí a urgence starosty Velké Chuchle stavební úřad nedonutil majitele černé stavby zbourat, ale není úřad schopen odpovědět. A ani na otázku, proč je případně nezboural sám a naúčtoval to majiteli, jak umožňuje zákon.

Nevíme, nemáme spis

"Celý spis si odvezl magistrát, takže se na to nemůžu podívat," říká šéfka stavebního odboru Prahy 16 Lenka Böhmová. A podobně odpovídá i její podřízená Dagmar Krajíčková, která má Chuchli na starosti. "Jsem tu krátce a spis tady nemáme," říká.

Sám Červený, jehož týdeník 5plus2 zastihl u jeho haly, se odmítá vyjádřit. A na jakoukoliv otázku reaguje podrážděně. "Jste drzej, tady nemáte co dělat, zavolám policii," vyhrožuje.

I přes dřívější rozhodnutí soudu již není haly možné zbourat. Minula totiž lhůta, kdy bylo rozhodnutí vykonatelné. A je tak nutné zahájit nové řízení o odstranění stavby. Protože je možné se proti němu opět odvolat k soudu, bude to trvat zřejmě několik let.

"Vyzveme příslušný stavební úřad, aby provedl kontrolní prohlídku a zahájil řízení," uvedla Jakoubková. Ta má navíc za úkol zmapovat i další černé stavby v metropoli, které jsou v povodňových oblastech.
Autor: Marek Pokorný

Poznámka: Na příkladě tohoto článku je vidět, jak chuchelské internetové obecní stránky, ale i chuchelský zpravodaj jsou naprosto k ničemu a to i s celou redakční radou!!! Je nutné vše kolem informovanosti občanů od základu změnit. Požadujme informace, chtějme vědět co se v naší milované obci den za dnem děje!!!

Věděl někdo z vás o problematice Vodních staveb? Věděl někdo z vás, že pan Melichar se snaží haly zbourat a vše uvést do historického stavu? A proč tedy neupozornil pana redaktora Pokorného na problematiku kolem zavezených poldrů? Na nich je navážka více než deset metrů vysoká. Ta především hazí vodu do naší vísky. Haly jsou až druhotnou záležitostí. A za ten obrovský smeťák od Berounky až po Malou Chuchli pan Červený určitě nemůže. Kdo ale za ten šlendrián může? Dozvíme se konečně jména? A co ta zlikvidovaná protipovodňová zeď ve středu Chuchle?

Na straně jedné se na protipovodňová opatření daly miliardy, v Chuchli milióny a bývalá porotipovodňová opatření se zlikvidovala. To je ale zhůvěřilost co!

V jedné části obce se vybudovala protipovodńová opatření a druhá se nechala zaplavit. Dostanou její obyvatelé nějaké odškodnění?

Ušetřete tisíce až desetitisíce. Ujme se vás náš obecní úřad, starosta a zastupitele?

25. června 2013 v 22:34 | Je to až děsivé, když si uvědomím, jak často mám pravdu |  !!!Víte že...!!!
Proč vyhazovat peníze z okna, když se dá přehodně ušetřit.
Teď už to bude záležet jenom na vedení naší obce.

(...dokončení zítra.)


Nestíhám, tak zatím jen tak pro potěchu...

Zlo se někdy může i proměnit v dobro

25. června 2013 v 19:57 | Máte stejný nebo naopak jiná názor? |  - - jerlíny u přejezdu
Jerlínům se daří, tak jen to nepodělat!!!


Už uteklo hodně vody ve Vltavě, ve Vrutici, kdy byly pokáceny, u železničního přejezdu, dva letité a překrásné jerlíny. Tenkrát to byla hloupá partyzánština. Tedy nic proti těmto hrdiným bojovníkům. Chuchelští občané se tak rozčílili, že to i změnilo politické uspořádání v obci. Málokdo uvěřil tvrzení tehdejších odpovědných úředníků, že nikdo za nic nemůže. "Já nic já muzikant..."

Oba stromy vyhodily výmetky a brzy bylo vidět, že se jim u nás bude opět dobře dařit. V těchto dnech předvádějí přenádherný koncert. Jenom si přejme, aby jejich další vývoj byl svěřen opravdovým odborníkům. Je předpoklad, že se opět, tito potomci svých rodičů, stanou ozdobou naší milované vísky. (Máte někdo nápad, jak se jim věnovat?)

** ** ** **
Teď se - podle hospodských informátorů - začínají dít na obecním úřadě takové divné a hodně utajené věci. Prý se bude žádatm aby byl postaven nadjezd nad železniční tratí. Zatím to vypadá podle stejného chuchelského scénáře - o nás bez nás. Nebo ty, vy, něco konkrétního víte? Četli jste snad něco ve zpavodaji? Nemyslíte si rovněž, že než se za výkresovou dokumentaci začnou vyhazovat obecní peníze, že by se měli občané vyjádřit. Chceme nadjezd - nebo nechceme?

Aby to nedopadlo podobně jsko s těma jerlínama!!!

I/ - Hlubočepy aneb kouzlo štětce jak odněkud ze Švýcarska

25. června 2013 v 15:11 | Ukázka z díla pana |  - - Karel Kolínský
Hlubočepy od Karla Kolínského


Je škoda, že nevíme v kterém roce bylo toto zajímavé dílo vytvořeno...

Tuhle cestičku ke škole náš ročník velice dobře zná. V polovině padesátých let minulého století chuchelská škola nedokázala do svých útrob pobrat všechny žáčky. Mnozí museli dojíždět do Radotína a naše šestá třída na Žvahov. Byla to převelice těžká doba. I jedničkáři zde sbírali neustále ty nejhorší známky...

Trolejbusem pod Žvahov, to tady na Vltavě ještě převážel přívoz, pak autobusem do Hlubočep a následně ještě kousek po svých. Mnozí opozdilci to brali pěšky kolem zámečku do kopce.

Když byla nějaká ta korunka navíc, tak jsme si s oblibou u místního pekaře kupovali jeho nepřekonatelné housky. Něco tak dobrého, úžasného, chutného, dnes již nikde nedostanete. Já ale stále mám tu vynikající chuť na patře. Jestli se nemýlím, tak je pekl na dřevě. Já jsem je měl den za dnem zadarmo. Samozřejmě jsem takové množství nemohl spořádat sám. On ten pekař, příjmení si již nepamatuji, byl velký muzikant a jak jinak než člen tanečního a dechového orchestru mého otce. Proto ta přízeň.

Ten rok 1956 byl pro nás hodně důležitý. Hlubočepští kamarádi se s námi neustále toulali po tamějších lomech, bojovali jsme v Prokopském údolí a prolézali tamější zákoutí. Bylo to překrásné dětství a o tomto koutě Prahy by se dalo ještě mnoho napsat. Tak zase někdy příště...

Jiřina Kolínská, dcera: Obraz nevlastníme ale mohu potvrdit, že je z konce čtyřicátých let minulého století. Má zajímavou historii: jeho první náčrt musel otec smazat před očima četníka za Protektorátu, protože maloval t.zv. vojenský objekt.Lilie zlatohlavé v našem háji

25. června 2013 v 14:04 | V posledních letech to vypadá že jich tam přibývá. Že by je lidé přestali krást a vysazovat si je na své zahrádky? |  - - lilie zlatohlávek
Lilie zlatohlavá

Při nedělní procházce naším hájem, když ještě svítilo sluníčko, jsem se šel podívat, jak se vede liliím. Rozkvetly do krásy. Dokonce zjišťuji, že se začínají objevovat i v jiných částech lesa. Vzhledem k tomu, že se cibulky lilií zatahují hluboko do země, tak je ani divočáci neohrožují.
Jostr


Poznámka: Když jsem si přečetl řádky od Jostr, tak jsem se také, s velkou nedočkavostí, došel do háje na ty lilie zlatohlavé podívat. Roky tam sledují dvě lokality. Na prvé, kde bývá tak pět kousků, letos ani jediná. A to je moc divné. Na druhé jsem již z dálky viděl jich několik, ale potom jsem byl doslova na mrtvici. Napočítal jsem do desetí, pak to bylo několik desítek a pak už jsem se pletl. Odhaduji, že včetně nekvetoucích, pouze listové růžice, jich tam je o hodně více než sto. V minulém roce jich tam bylo tak něco přes deset. Stal se velký zázrak. Bohužel, některé rostliny jsou vytržené a hodně je jich ožráno od zvěře.

Kdybych o tom mohl rozhodovat, tak tento pohádkový kout, který je dobře v lese ukrytý, bych obehnal oplocenkou. Kolik asi těch liliových plácku v Chuchleksém háji asi je. Já znám dva a Jostr jeden. Už jsme u třech. Lze předpokládat, že lilie zlatohlavá se bude v našem milovaném háji dále rozšiřovat. Tak si toho važme a ochraňujme jí!

Hledal jsem i s někollika dalšími houbaři, které jsem tam potkal, houby. Nic moc. Několik dubáků si babka od nás dala do tašky, další pak moc červivé. Po současných deštích by se mohlo za několik dnů začít dařit.


... fotografie je z dnešního dne. Komentáře jistě netřeba. Kochejte se a přejte si, tak jako já, aby nám je v našem háji nikdo nezlikvidoval.

Okrotice červená

24. června 2013 v 22:23 | Velká vzácnost, které v lesích není zrovna moc. |  - - okrotice červená
Okrotici červenou ale v našem kouzelném háji určitě nenajdeme...


Věříte na magii, kouzla, na takové ty divné zázračné věci? Vidíte tam také toho ducha? Bílého panačka? Tak ten nás nenápadně na lesní palouček přivedl. A pak že neexistují tajemná a nevysvětlitelná kouzla....

.....

......

Provazochodci ve Velké Chuchli

24. června 2013 v 8:30 | Přešel na laně Velký kaňon v Arizóně |  Nové časy

Bývával to tenkrát velký svátek. Do Chuchle se sjeli sousedé ze všech okolních obcí

"Americký kaskadér a provazochodec Nik Wallenda v neděli večer úspěšně přešel po laně dlouhém více než 400 metrů přes Velký kaňon v Arizoně. A to bez jištění ve velké výšce, jen s vyvažovací tyčí a kamerami, kterými přibližoval výkon v přímém přenosu televizním divákům." Když jsem ten jeho úžasný a nebezpečný výkon sledoval, tak jsem si vzpomněl, jak provazochodci zajížděli do naší obce. Bohužel si toho již moc nepamatuji. Jestli někdo něco víte, máte vzpomínku, tak pište do komentáře...

Nevšední zážitky umělců, artistů, na lanech se odehrávaly v naší vesničce na konci čtyřicátých a začátkem padesátých let minulého století. Bývávalo to velká sláva, nevšední zážitek a to zejména pro nás děcka. Potom jako když utne. Nikdy již nikdo nepřijel.

Provazochodcem jsem se "stal" později i já, když jsem si to v sedmnácti letech vyzkoušel v cirkuse Humberto s úžasnou světovou skupinou z Bulharska. Volali tam na mne, když jsem stavěl a boural šapito, Vaškůůůů... To by bylo ale na jiné a hodně dlouhé povídání. I s tygry jsem býval připodělaný v kleci!

Přijeli a ani jim to netrvalo dlouho a uprostřed obce postavili vysoké sloupy, které propojili lany a provazovými žebříky. Nejen my kluci jsme celé to jejich hemžení sledovali. Byl to úžasný koncert. Jednou to měli v Kresovně, podruhé na Cihelně. A jak píši výše, již si toho moc nepamatuji. Byl jsem kluk v trenkách, tričku a stále bos...

Když taková skupina artistů do obce přijela, tak vesnice nebývale ožila. A aby ne, když chlapi se museli na ty umělkyně, které byly téměř nahé, podívat, že?! Byl to velký svátek. Vždyť tenkrát mnoho příleřžitostí k zábavě nebylo. Tenkrát se vše odehrávalo v hospodách. A že jich v našich dvou vesničkách bylo. Hučely v době volna od rána do noci. A do toho mumraje vyhrávala harmonika, nebo dokonce vynikající šraml...

(Fotografie z těchto chuchelských akcí existují. Nemáte je někdo ve svých rodinných archívech?)

Barandovské terasy a tamější plavecký bazén

23. června 2013 v 22:50 | Víte něco, tak pište na toto téma do komentářů. Ať vaše vzpomínky nezapadnou na smetiště dějin |  Barrandovský areál
Fotografii Barandovských teras nemám, tak jako i bazénu

Měl jsem to štěstí, že jako kluk jsem si chodil do tohoto bazénu pravidelně zaplavat. Raději jsem však chodil na soutok Vltavy s Berounkou. Zde totiž byla, oproti bazénu, voda kafe - tak jsme totiž říkali této tekutině, když byla obvzláště teplá. V Barrandovském areálu to bylo naopak pěkně studené.

Restaurace s venkovní kavárnou a s posezením venku - nádhera. Zde můj otec, kapelník, často hrál se svým tanečním orchestrem. Taková kapela měla tehdy až třicet členů. Kde ty loňské sněhy jsou.

Barrandovské terasy byly obložené tanečníky a dole v bazénu se skokanským můstkem stovky milovníků plavání. Na toto téma bych mohl napsat román. Ještě štěstí, že tu barrandovskou krásu můžeme vidět v některých starých filmech. Nemohu však pochopit, jak taková nádhera na ostrohu nad Vltavou mohla tak zpustnout a bazén již vůbec neexistuje. Je tam pouze plevel a náletové dřeviny. Ještě štěstí, že tam ten dobrý člověk otevřel bufet. Měl jsem to štěstí, že jako kluk jsem si chodil do tohoto bazénu pravidelně zaplavat. Raději jsem však chodil na soutok Vltavy s Berounkou. Zde totiž byla oproti bazénu voda kafe - tak jsme totiž říkali této tekutině, když byla obzvláště teplá. V barrandovském areálu to bylo naopak pěkně studené. Restaurace s venkovní kavárnou a s posezením venku - nádhera. Zde můj otec, kapelník, často hrál se svým tanečním orchestrem. Taková kapela měla tehdy až třicet členů. Kde ty loňské sněhy jsou. Barrandovské terasy byly obložené tanečníky a dole v bazénu se skokanským můstkem stovky milovníků plavání. Na toto téma bych mohl napsat román. Ještě štěstí, že tu barrandovskou krásu můžeme vidět v některých starých filmech. Nemohu však pochopit, jak taková nádhera na ostrohu nad Vltavou mohla tak zpustnout a bazén již vůbec neexistuje. Je tam pouze plevel a náletové dřeviny. Hlavně, že připravujeme olympiádu. Co takhle dát tento areál do původního stavu a posedět zde se zahraničními činovníky MOV. To by se ale musela dát do původního stavu celá levobřežní část Vltavy až k soutoku s Berounkou... Nyní je zde až desetimetrová navážka komunálního a stavebního odpadu!!! Na olympiádu prý peníze najdeme, ale na uvedení do původního stavu peníze nemáme. To je ale logika. Víte že v místě bazénu stále vyvěrá pramen?

Co takhle dát tento areál do původního stavu a posedět zde se zahraničními činovníky MOV. Šílené řádky, myslíte? Mýlíte se. Ještě nedávno se uvažovalo, že v Praze bude olympiáda. Barrandovský areál měl být uveden do původního, ale moderního stavu. To by se ale musela dát do původního a perfektního stavu celá levobřežní část Vltavy až k soutoku s Berounkou. Nyní je zde až desetimetrová navážka komunálního a stavebního odpadu!!! Na olympiádu prý peníze najdeme, ale na uvedení do původního stavu peníze nemáme. To je ale logika.